Termat dhe Kushtet e përdorimit

  1. MARDHËNIET KONTRAKTUESE

Kushtet e Përdorimit ( "Kushtet") rregullojnë aksesin ose përdorimin nga ju, si individ, brenda territorit të Shqipërisë dhe të vendeve të tjera që përdorin aplikimin, faqet e internetit, përmbajtjen, produkteve dhe shërbimeve të saj ( "Shërbimet") e bërë në dispozicion në territorit Shqiptar dhe territoret e tjera të deklaruara nga Addo, degët dhe filialet e saj (kolektivisht Addo).

JU LUTEM LEXONI KËTO KUSHTE ME KUJDES PARA përdorimit të shërbimit apo hyrjes në sistemin Addo.

Në këto Kushte, fjalët "duke përfshirë" dhe "përfshijnë" do të thotë "duke përfshirë, por jo kufizuar në."

Aksesi juaj dhe përdorimi i shërbimeve, duke pranuar kushtet dhe termat, nënkupton se ju jeni duke krijuar një marrëdhënie kontraktuale me Addo, që nga momenti që filloni përdorimin e sistemit Addo.

Nëse ju nuk pajtoheni me këto Kushte, ju nuk mund të hyni (keni akses) ose të përdorni Shërbimet. Këto “Terma dhe Kushte përdorimi ” zëvendësojnë marrëveshjet e mëparshme (nëse ekzistojnë te tilla).

Addo mund të ndërpresë ose ndalojë dhe në mënyrë të menjëhershme këto “Kushte” ose “Shërbimet” kundrejt përdoruesve, në të gjithë shërbimet ose në një pjesë të tyre, në çdo kohë dhe për çdo arsye, pa qene i detyruar e.

Termat plotësuese mund të zbatohen për shërbimet e caktuara, të tilla si ngjarje të veçantë, aktivitete apo promovime, dhe terma të tilla plotësuese do të publikohen për përdoruesit në dhënien e informacioneve shpjeguese për një rajon specifik (p.sh., një webpage qytet i veçantë në www.Addo.One) ose në lidhje me Shërbimet e aplikueshme.

Termat plotësuese janë shtesa dhe do të konsiderohen si pjesë e kushteve për qëllimet e Shërbimeve të aplikueshme. Termat plotësuese do të mbizotërojnë mbi Kushtet e Përgjithshme në rast të një konflikti në lidhje me Shërbimet e aplikueshme.

Addo mund të ndryshojë (Adaptojë, Rishikojë) Kushtet lidhur me shërbimet herë pas here. Ndryshimet do të hynë në fuqi pas shpalljes së termave të përditësuara nga Addo, të politikave të ndryshuara apo kushte plotësuese mbi Shërbimet në fuqi. Vazhdueshmëria e përdorimit të shërbimeve, pas përditësimit të tyre nënkupton pëlqimin e përdoruesve për t'u lidhur me Kushtet e Ndryshuara.

Mbledhja dhe përdorimi i informacionit personal në lidhje me shërbimet tona paraqitet termat e kompanisë për Politikën e privatësisë së Addo. Vendosur në www.addo.one

 

  1. SHËRBIMET

Shërbimi qe ofrohet është një platformë teknologjike që mundëson përdoruesve që nëpërmjet aplikacioneve mobile ose faqes së internetit të Addo (secila, një "Aplikim"), të caktojnë datën, orën, vendin e nisjen, destinacionin e udhëtimit të tyre dhe kjo kërkesë përmes aplikacionit do koordinohet me “palët e tretë” që ofrojë shërbimin me atë itinerar me specifikimet e përcaktuara nga përdoruesi. Shërbimet mund te ofrohen nga individë, taxistë, kompani taxish etj. Me palë të treta kemi parasysh ofruesit e transportit të pavarur dhe ofruesit e transportit të grupuara sipas marrëveshjes me Addo ose të caktuar nga filialet e Addo ( "ofruesit e Palëve të treta"). Përveç rasteve kur është rënë dakord ndryshe nga Addo në një marrëveshje të veçantë me shkrim me JU.

Shërbimet janë në dispozicion vetëm për përdorimin tuaj personal, jotregtar.

JU PRANONI SE Addo. NUK KRYEN TRANSPORT, SHËRBIME LOGJISTIKE APO TË FUKSIONOJË SI NJË KOMPANI TRANSPORTI.

 

Pajtueshmëria

Pajtueshmëria me kushtet e Addo ju jep ju disa të drejta të limituara, jo-ekskluzive, të pa trasferueshme, të revokueshme, për: (i) aksesim dhe përdorimin e Aplikacionit në pajisjen tuaj personale vetëm për përdorim dhe shërbimin vetjak; dhe (ii) Aksesimi dhe përdorimi i çdo materiali, informacioni, materialeve të ndryshme që mund të vihen në dispozicion përmes shërbimeve të Addo, në çdo rast është vetëm për përdorimin tuaj personal dhe jo për qëllime tregtar. Të gjitha të drejtat që nuk janë të shprehura këtu janë të rezervuara ne menyre ekskluzive vëtëm për Addo dhe subjektet e autorizuara nga Addo.

 

Kufizimet

Ju nuk mund: (i) të jeni mbartës të së drejtës e autorit (copyright), titullar të markës tregtare ose pretendime të tjera pronësore mbi çdo pjesë të shërbimeve të ofruara përmes aplikacionit; (ii) të riprodhoni, modifikoni, përgatitja e punime që rrjedhin dhe të bazuar mbi aplikacionin, të shpërndani, autorizoni, të jepni me qira, të shisni, të rishisni, të transferoni, ta ekspozoni apo përformoni publikisht, ta transmetoni, ta hidhni në stream, transmetimet ose ndryshe të shfrytëzimi i shërbimeve përveç kur lejohet shprehimisht nga Addo; (iii) të bëni konvertimin kompjuterik, dekodifikim ose çmontimitin e shërbimeve përveç kur lejohet nga ligjet në fuqi; (iv) të shkaktoni ose lëshoni ndonjë program dëmtues me qëllim dëmtimin, indeksimit, anketimit, ose ndryshe gjurmimin e të dhënat në ndonjë pjesë të Shërbimeve ose duke ngarkuar pa arsye sistemin për ta rënduar apo penguar operimin dhe / ose funksionalitetin në çdo aspekt të shërbimeve; ose (v) përpjekje për të fituar akses të pautorizuar ose dëmtime në çdo aspekt të shërbimeve ose sistemeve të saj të lidhura në rrjet.

 

Ofrimi i Shërbimeve

Ju pranoni se pjesë të Shërbimeve mund të vihen në dispozicion sipas markave të ndryshme të Addo apo opsioneve të kërkesës të lidhura me transportin apo logjistikën, duke përfshirë kërkesën e markave të transportit aktualisht të referuara Addo.

Ju gjithashtu pranoni se Shërbimet mund të vihen në dispozicion sipas kërkeses së markave ose opsioneve e tillë nga ose në lidhje me: (i) të caktuar nga filialet dhe partnerët e Addo; ose (ii) “Palët e treta” ofruesit e pavarur, duke përfshirë edhe shoferët e kompanive të rrjetit të transportit, mbajtësit e lejes ose mbajtësit e lejeve të ngjashme transportit, autorizimeve ose licencave.

 

Shërbimet e Palëve të Treta dhe Përmbajtja

Shërbimet mund të bëhen funksionale ose të kryhen nëpermjet palëve të treta. Shërbimet e palës së tretë dhe përmbajtja e tyre (duke përfshirë reklamat) nuk kontrollohen nga Addo. Ju pranoni se disa nga kushtet e ndryshme të përdorimit dhe politikat e privatësisë mund të përdoren për kryerjen e shërbimit tuaj, nga përmbajtja dhe sherbimi i palëve të treta.

Addo nuk i certifikon shërbimet e palëve të treta dhe në asnjë rast Addo nuk është përgjegjës për çdo produkt apo shërbim të ofruar nga pala e tretë.

Përveç kësaj, Apple Inc., Google, Inc, Microsoft Corporation apo BlackBerry Limited do të jenë përfituese e palës së tretë të kësaj kontrate, nëse ju hyni në Shërbimin tonë duke përdorur Aplikacione e zhvilluara për Apple iOS, Android, Microsoft Windows, ose pajisjet celular Blackberry-powered, respektivisht. Këto përfituesit si palë e tretë nuk janë pjese e kësaj kontrate dhe si rrjedhoje nuk janë përgjegjës për sigurimin apo ofrimin e Shërbimeve. Qasja juaj për shërbimet që përdorin këto pajisje është subjekt i kushteve të përcaktuara në kushtet e aplikueshme përfituesit të pales së tretë të shërbimit

 

Pronësia

Shërbimet dhe të gjitha të drejtat që janë pjese e tij, janë dhe do të mbeten pronë e Addo ose pronë e licensuesit Addo-se. As këto kushte (afate, periudha) as përdorimi nga ana Juaj i këtyre Shërbimeve s’do ju japë të drejta: (i) në lidhje ose të lidhura me Shërbimet përveç licencës së kufizuar thënë më sipër; ose (ii) për të përdorur ose referuar në çfarëdo mënyre, emrat e kompanive Addo, logot, produktet dhe shërbimit extra, marka tregtare ose marka të shërbimeve apo ato të licensuesit Addo.

 

  1. PËRDORIMI I SHËRBIMEVE

Llogaritë e Përdoruesit

Në mënyrë që të përdorni shumicën e aspekteve të Shërbimeve, ju duhet të kryeni regjistrimin dhe të mbani një llogari aktive personale, Llogari Sherbimesh ( "Account"). Ju duhet të jeni të paktën 18 vjeç ose moshën madhore ligjore në juridiksionin tuaj (Nqs është e ndryshme nga 18 vjeç), për të marrë një llogari. Regjistrimi dhe hapja e llogaria kërkon që ju t’i paraqisni Addo informacionet e caktuara personale, të tilla si emrin juaj, adresën, numrin e telefonit celular dhe moshën.

Mosplotësimi apo mos përditësimi (update-imi) i saktë nga ana juaj i informacionit pesonal, mund të rezultojë në paaftësinë tuaj për të hyrë dhe për të përdorur shërbimet ose përfundimin e kësaj Marrëveshjeje mes jush dhe Addo. Ju jeni përgjegjës për të gjithë veprimtarinë që ndodh në llogarinë tuaj, dhe ju pranoni të ruani sigurinë dhe fshehtësinë e emrin e përdoruesit dhe fjalëkalimin e llogarisë tuaj gjatë gjithë kohës. Ju mund te keni vetëm një llogari, përveç ndonjë rasti të autorizuar me shkrim nga Addo.

 

Kërkesat e Përdoruesit dhe Sjelljes

Shërbimi nuk është në dispozicion për përdorim nga personat nën moshën 18 vjeç. Ju nuk mund të autorizoni palët e treta për të përdorur llogarinë tuaj, dhe ju nuk mund të lejoni personat nën moshën 18 vjeç për të marrë shërbimet e transportit apo të logjistikës nga “Palët të treta”, me përjashtim të rasteve kur ata janë të shoqëruar nga ju.

Ju nuk mund të caktoni ose ndryshe, transferoni llogarinë tuaj tek ndonjë person apo subjekt tjetër. Ju pranoni në përputhje me të gjitha ligjet në fuqi, që përdorimin e shërbimeve ju mund ta keni vetëm për qëllime të ligjshme (p.sh., jo transport të materialeve të paligjshme ose të rrezikshme).

Ju nuk mund të përdorni Shërbimet për të shkaktuar shqetësime, apo dëmtimin e pronës, qofte tek “Pala e Tretë” ose ndonjë palë tjetër.

Në disa raste mund të ju kërkohet të jepni prova të identitetit tuaj, për të hyrë ose përdorur Shërbimet, dhe ju pranoni se mund të ju mohohet hyrja ose përdorimi i shërbimeve nëse refuzoni ta jepni mjetin e identifikimit.

 

Mesazhe me Tekst

Duke krijuar një llogari, ju pranoni se Addo mund të ju dërgojnë tekst informativ (SMS) mesazhe si pjesë e funksionimit normal të aplikacionit dhe të përdorimin tuaj të Shërbimeve, apo si pjesë e fushatave promovuese apo informative të kompanisë.

 

Kodet Promovuese

Addo mundet që, në diskrecionin e saj, të krijojë kode promovuese që mund të kërkohen për kredi të llogarisë, ose për karakteristika apo përfitime të tjera që lidhen me shërbimet dhe / ose shërbimet e një “pale të tretë”, subjekt të ndonjë kushti shtesë që Addo përcakton vetë për kode promovuese ( "Kodet Promo")

Ju pranoni që Kodet Promo: (i) duhet të përdoren për audiencën e synuar dhe qëllimin e tij, dhe në mënyrë të ligjshme; (ii) nuk mund të dyfishohen, shiten ose transferohen në ndonjë mënyrë, apo të vihen në dispozicion për publikun e gjerë (qoftë postuar në një formë publike apo ndryshe), përveç kur lejohet shprehimisht nga Addo; (iii) mund të çaktivizohet nga Addo në çdo kohë për ndonjë arsye, pa u ngarkuar me detyrim Addo; (iv) mund të përdoren vetëm në përputhje me kushtet specifike që përcakton Addo për kode te tilla Promo; (v) nuk janë të vlefshme për para cash (te thata) ; (vi) mund të përfundojë vlefshmeria para se të përdorni atë.

Addo rezervon të drejtën të refuzojë ose të zbresë kredite ose karakteristika të tjera apo përfitime të marra përmes përdorimit të Kodeve Promo nga ju ose ndonjë përdorues tjetër në rast se Addo përcakton ose beson se përdorimi ose heqja e Kodit Promo ishte bëre gabim, me mashtrime, i paligjshëm, ose në kundërshtim me kushtet e aplikueshme të “Promo Code “ apo të këtyre kushteve.

 

Kushtet e Përmbajtjes së Përdoruesit

Addo në mënyrë diskrecionale, ju lejon juve herë pas here të paraqisni, ngarkoni, botoni ose bëheni të disponueshem për Addo përmes Shërbimeve tekstuale, audio, dhe / ose përmbajtjen vizuale dhe të informacionit, duke përfshirë edhe komentimin dhe reagimet lidhur me shërbimet, dhe paraqitja e kërkesave për zbritje apo dhe promovime ( "Permbjatja e përdoruesit"). Çdo Përmbajtje e përdoruesit e dhënë nga ju do mbetet pasuria juaj. Megjithatë, duke ofruar përmbajtjen Përdoruesi për Addo, ju i jepni Addo një të drejte pa pagesë të përhershme, të pakthyeshme, të transferueshme, leje mbarëbotërore, me të drejtën për licensë si palë e tretë për të përdorurur, kopjuar, ndryshuar krijoje vepra të rrjedhura, shpërndarjen, publikimin në ekran, përformimin publik, dhe ndryshe shfrytëzimit në ndonjë mënyrë të tillë të Përmbajtjes së Përdoruesit në të gjitha formatet dhe kanalet e shpërndarjes të njohura deri tani ose që do të shpiken (duke përfshirë në lidhje me shërbimet dhe bizneset Addo dhe në faqet e shërbimeve te palës së tretë), pa njoftim të mëtejshëm për të apo pëlqimin nga ju dhe pa kërkesën e pagesës për ju ose ndonjë personi apo subjekti tjetër.

Ju përfaqësoni dhe garantoni që: (i) jeni pronar i vetëm dhe ekskluziv i të gjithë përmbajtjes së përdoruesit ose ju keni të gjitha të drejtat, lejet, pëlqimet dhe dijeninë e nevojshme për t’i dhënë Addo licencën e përmbajtjes së përdoruesit siç përcaktohet më sipër; dhe (ii) as Permbajtja e përdoruesit, as ngarkimet ne interneti, as vënien në dispozicion të Përdoruesve dhe përdorimi i Addo duke përdorur këtë përmbajtje të përdoruesit si e lejuar në këtë dokument nuk do të përvetësojë ose shkelë pronën intelektuale të palëve të tretë, të drejtat e pronësisë, ose të drejtat e publicitetit apo privatesise, ose rezultat në kundërshtim me ndonje ligj apo rregullore ne fuqi.

Ju pranoni të mos jepni përmbajtjen e përdoruesit e cila është shpifëse, me urrejtje, të dhunshme, të pahijëshme, pornografike, të paligjshme, ose ndryshe fyese, siç përcaktohet nga Addo në diskrecionin e saj, nëse një material i tillë mund të mbrohet me ligj. Addo mund, por nuk do të jetë i detyruar për të, shqyrtuar, monitoruar, ose hequr përmbajtjen e përdoruesit, në diskrecionin te saj, në çdo kohë dhe për çfarëdo arsye, pa njoftim paraprak për ju.

Aksesi në Rrjet dhe Pajisje

Ju jeni përgjegjës për aksesin në rrjetë për të marrë të dhënat e nevojshme për përdorimin e shërbimet. Të dhënat e rrjetit celular dhe normat e mesazheve dhe tarifat mund të zbatohen në qoftë se ju hyni ose përdorni Shërbimet nga një pajisje mobile. Ju jeni përgjegjës për marrjen dhe përditësimin e hardware që të jetë kompatibel ose pajisjeve të nevojshme për të hyrë dhe përdorur Shërbimet dhe Aplikime dhe ndonjë prej të rejave të saj. Addo nuk garanton se Shërbimet, apo ndonjë pjesë të saj, do të funksionojë në ndonjë hardware të veçantë ose pajisje. Përveç kësaj, Shërbimet mund të jetë subjekt i keqfunksionimeve dhe vonesave të natyrshme në përdorimin e internetit dhe komunikimeve elektronike.

 

  1. PAGESA

Tarifat e Riparimit ose Pastrimit

Ju do të jeni përgjegjës për shpërblimin e demit për dëmtimet ose pastrimin e nevojshëm të, automjeteve të palëve të treta ofruese të shërbimit dhe të pasurisë që rezulton nga përdorimi i Shërbimeve nga llogaria juaj në rast te tejkalimit mbi normalen të "përcmimit " dhe shkaktimin të dëmet me faj dhe pastrimin e nevojshëm ( Riparime ose pastrime "). Në rast se Palës së Tretë Ofruesie e shërbimit, raporton nevojën për Riparim ose Pastrim, dhe ky riparim apo kërkesë Pastrimi është verifikuar nga Addo në diskrecionin e arsyeshëm, Addo rezervon të drejtën për të lehtësuar pagesën për koston e arsyeshme të riparimit të tillë apo Pastrimit në emër të Siguruesi i Palës së tretë duke përdorur metodën tuaj të pagesës te përcaktuar në llogarinë tuaj. Këto shuma do të transferohen nga Addo drejt llogarisë se palës së tretë ofruese të shërbimit dhe janë të pakthyeshme.

 

  1. ANKESA, KUFIZIMI I PËRGJEGJËSIVE, ZHDËMTIMI

Ankesa

Shërbimet e ofruara nga Addo nuk merr përsipër përgjegjësitë, të nënkuptuar, apo statutore, që nuk janë caktuar shprehimisht në këto kushte, duke përfshirë përgjegjësitë  e nënkuptuara të shitjes, përdorimit për një qëllim të caktuar dhe jo-shkelje. Përveç kësaj, Addo nuk bën asnjë përfaqësim, siguracion ose jep garanci lidhur me besueshmërinë, afatet, cilësi, përshtatshmërinë, ose disponueshmërinë e shërbimeve ose ndonjë shërbimi ose mallrave të  kërkuar nëpërmjet përdorimit të aplikacionit ose që shërbimet do jene te pandërprerë ose pa gabime.

Addo nuk garanton cilësinë, përshtatshmërinë, sigurinë ose aftësinë e palëve të treta ofruese te shërbimit. Ju pranoni që i gjithë rreziku që del si rezultat i përdorimit të shërbimeve dhe çdo shërbimi apo malli nga ana juaj ose në lidhje me këtë, mbetet vetëm e juaja, deri në nivelin maksimal të lejuar sipas ligjeve në fuqi, përveç rasteve kur demi është shkaktuar si rrjedhoje e fajit ose pakujdesisë se rende të Adoo. Ankesat tuaja ne lidhje me cilësinë e shërbimit që sapo keni marrë për “Palën e tretë ofruese te shërbimit ”mund ta dërgoni në adresën Rr.Zef Jubani TIRANE, ose përmes adresës se emaili : info @addo.one ku përfaqësuesit e Addo do të vlerësojnë  ankesat për secilën nga “palët e treta ofruese te shërbimit”

 

Kufizimi i Përgjegjësive

Addo nuk do të jetë përgjegjës për dëmtime indirekte, ndëshkuese, ose konseguente, duke përfshirë fitimin e munguar, të dhënave të humbura, lëndimet personale, ose dëmtime të pronësisë, që lidhen me çdo përdorim të shërbimeve, edhe nëse Addo është njoftuar për mundësinë e dëmeve të tilla. Addo nuk do të jetë përgjegjës për asnjë dëmtim, përgjegjësia apo humbje që dalin nga: (i) përdorimi juaj ose mbështetja në shërbimet apo në paaftësinë tuaj për të hyrë ose përdorur shërbimet; ose (ii) çdo transaksion apo marrëdhënie mes jush dhe çdo pale të tretë ofruese të shërbimit, edhe nëse Addo është këshilluar për mundësinë e dëmeve të tilla, Addo nuk do të jetë përgjegjës për vonesë apo dështimin në punën që rezulton nga shkaqe jashtë kontrollit të arsyeshëm te Addo.

Shërbimet e Addo mund të përdoren nga ju për të kërkuar dhe të planifikuar transportin personal, mallrave, apo shërbimet e logjistikës të ofruara nga palët te treta, por ju bini dakord se Addo nuk ka asnjë përgjegjësi ose detyrim për shpërblim apo zhdëmtim ndaj jush lidhur me problemet e cilësisë, defekteve, sigurinë apo ndonjë arsye tjetër transporti te individeve, shërbim mallrash ose shërbime logjistike të dhëna për ju nga pala e tretë ofruese e sherbimit, ndryshe nga sa përcaktohet shprehimisht në këto kushte.

 

Kufizimet dhe ndalimet në seksionin 5 nuk kanë për qëllim të kufizojnë apo ndryshojnë përgjegjësitë apo të drejtat tuaja të përdorimit që mund të përjashtohen sipas ligjit ne fuqi.

 

Zhdëmtim

Ju pranoni të zhdëmtoni Addo dhe Stafin nga çdo dem te ardhur, nga veprimet ose mosveprimet tuaja qe kane shkaktuar një dem ose humbje (duke përfshirë edhe shpenzimet administrative apo gjyqësore, këtu dhe tarifat e avokateve) që burojnë nga ose në lidhje me Addo. Duke përfshirë (i)Përdorimi nga ju i shërbimeve, (ii) Shkelja e ndonjë prej këtyre termave, (iii) Shkelja e të drejtave të cilësdo palë përfshirë këtu edhe palët e treta.

 

  1. ZGJIDHJA E MOMARRËVESHJEVE

Ju bini dakord që çdo mosmarrëveshje, pretendim apo kontestim që mund te burojë ose që  lidhet me Kushtet ose me shkeljen, ndërprerjen, zbatimin, interpretimin apo vlefshmërinë ose me përdorimin e Shërbimeve (kolektivisht të quajtura "mosmarrëveshjeve") do të zgjidhet me marreveshje ndërmjet jush dhe Addo.

Ju duhet të paraqitni me shkrim pranë Addo kërkesat tuaja specifike, pretendimet, provat, faktet ne adresën e e-mail support@addo.one ose në adresën Rr.Zef Jubani TIRANE

Çështja do të trajtohet nga specialistët e kompanisë në lidhje me pretendimet tuaja, dhe do te marrë një përgjigje të specifikuar brenda 30 ditëve kalendarike.

Nqs mosmarrëveshja nuk arrin të zgjidhet me vullnet ndërmjet Jush dhe Addo, palët mund ti drejtohen Gjykatës së se Rrethit Gjyqësor Tirane.

 

  1. DISPOZITA TË TJERA

Ligji i zbatueshëm

Këto kushte janë në përputhje me ligjet e shtetit Shqiptar, pa ndikuar dhe pa bërë konflikt me parimet e përgjithshme të ligjit, veç ne mos qofte parashikuar ndryshe ne kushtet suplementare që mund të aplikohen në atë rajon.

 

Pretendimet nga Shkelja e te Drejtes se Autorit

Pretendimet nga shkelja e të drejtave të autorit duhet ti dërgohen agjentit të përcaktuar nga Addo. Ju lutem vizitoni faqen e webit në www.addo.one për adresën e sakt dhe informacione shtes.

 

Njoftime

Addo mund te japë njoftim në adreses elektronike në adresen tuaj të e-mailit në Llogarin tuaj, ose me anë të një komunikimi me shkrim të dërguar me postë, regjistruar në adresën tuaj të llogarisë. Një njoftim i tillë duhet të ketë qëllimin të jepet përpara 48 orëve, përpara mbarimit të afatit te vlefshmërisë ( nëse dërgohet me poste prioritare ose me poste të parapaguar) ose 12 orë pas dërgesës (nesë dërgohet me e-mail). Ju mund ti jepni njoftim Addo , dhe një njoftim të tillë të konsiderohet të jetë marre, kur t’i ketë mbërritur Addo në cdo kohë me postë të regjistruar ose postë te parapaguar ndaj Addo, në këtë Rr.Zef Jubani TIRANE.

 

Kushte të Përgjithshme

Ju nuk mund të caktoni apo ndryshoni këto Kushte pa miratimin paraprak me shkrim të Addo.

Addo mund të caktojë dhe modifikojë këto Kushte pa miratimin tuaj për: (i) një degë apo filiale; (Ii) një blerës i ekuitetit Addo, të biznesit ose asetet; ose (iii) një pasues nga bashkimi.

Çdo detyrë e supozuar që shkel parashikimet e këtij seksion do të jenë të pavlefshme. Asnjë sipërmarrje e përbashkët, ortakëri, marrëdhënia e punës, apo marëdhenie agjencie që ekziston mes jush, Addo ose ndonjë ofruesi i palës së tretë si rezultat i kësaj Marrëveshjeje ose përdorimin te shërbimeve.

Nëse ndonjë dispozitë e këtyre Kushteve konsiderohet të jetë e pavlefshme ose e pazbatueshme, një dispozitë e tillë do bashkengjitet dhe do të zbatohet në masë të plotë sipas ligjit. Dështimi Addo- për të zbatuar ndonjë të drejtë ose dispozitë në këto Kushte nuk përbën heqje dorë nga e drejta ose dispozita të tillë nëse nuk është pranuar dhe aprovuar nga Addo me shkrim.